اداره دریافت و پرداخت
حمید وجودی واحد
رییس اداره دریافت و پرداخت
تلفن داخلی: 1410
تلفن مستقیم: 04137721062
   زهرا حمیدی ثالت 
حسابدار دانشجویان دوره شبانه
تلفن داخلی: 1412
 

 

وظایف و اختیارات:
1-تهيه و تنظيم سند كليه مطالبات كاركنان شاغل از قبيل: 
حقوق، اضافه كار، خارج از شمول هاي متفرقه، طرح تمام وقتي، حق مديران، حق الجلسه، بازخريد مرخصي، كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، هديه دانش آموزان ممتاز كاركنان، فوق العاده ماموريت، توزيع بن غير نقدي و پرداخت ديون.
2- پرداخت كليه كسورات كاركنان به سازمانهاي مختلف از قبيل: سازمان تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني، سازمان بازنشستگي، صندوقهاي قرض الحسنه، بانكها، دادگاه ها و...
3- صدور گواهيهاي تعهدي و غير تعهدي جهت اخذ وامهاي مختلف و صدور گواهي تسويه حساب حقوقي و تاييد دفترچه هاي بيمه خدمات درماني كاركنان جهت تعويض.
4- تهيه و تنظيم سند پاداش پايان خدمت و بازخريد مرخصي و هزينه سفر كاركناني كه بازنشسته مي شوند
5- تهيه فهرست كسورات بازنشستگي بازنشستگان تامين اجتماعي و كاركناني كه بازخريد مي شوند.