اداره دفترداري و تنظيم حسابها
کبری برقی
کارشناس اداره دفترداري و تنظيم حسابها
تلفن داخلی: 1411وظایف و اختیارات:
1- ایجاد کدینگ سرفصلهای استاندارد برای کلیه حسابهای مستقل
2- کنترل و تأیید اسناد صادره از نظر اعمال صحیح سرفصلها و توازن اسناد صادره
3- تهیه مغایرت بانکی کلیه حسابهای بانکی دانشگاه
4- تهیه ترازنامه ماهیانه به تفکیک حسابهای مستقل و کنترل و تأیید آنها منضم به گزارشات و مدارک تفکیکی هر یک جهت ارسال به مراجع ذیصلاح پس از تأیید مدیر کل امور مالی و معاون مالی و اداری دانشگاه
5- تهیه ترازنامه و تفریغ بودجه سال جاری و سنوات قبل و حساب نهایی اسفند ماه ضمن مطابقت با بودجه ابلاغی و تخصیص اعتبار مربوطه و دریافتی در مهلت قانونی منضم به اسناد و مدارک و گزارشات مربوطه جهت ارسال به مراجع ذیصلاح پس از تأیید مقامات مجاز
6- تهیه و تأیید سوابق بیمه و بازنشستگی پرسنل جهت ارائه به سازمانهای ذیربط از جمله سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی
7- صدور اسناد انتظامی در خصوص ضمانت نامه ها و حراست و نگهداری ضمانت نامه ها و اوراق اسناد بهادار و استرداد آنها بر اساس قانون و مقررات مربوطه با صدور سند
8- تهیه گزارشات مقطعی در موارد مختلف حسب درخواست مراجع ذیصلاح
9- رفع واخواهی از صورتحسابهای ارسالی به مراجع ذیصلاح
10- پیگیری کتبی پرداختهای غیرقطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تسویه آنها در مهلت های مقرر