بایگانی (امور مالی)
خاتون علیزاده
کارشناس بایگانی
تلفن داخلی: 1411


وظایف و اختیارات:
1- حفظ حراست از اسناد
2- طبقه بندی اسناد و بايگانی نمودن آنها
3- بایگانی نامه ها و استعلامات