اداره رسيدگي و صدور اسناد
غلامرضا شعاعی
رئیس اداره رسیدگی و صدور اسناد
تلفن داخلی: 1411


وظایف و اختیارات:
1-كنترل رسيدگي به فعاليت هاي مالي به لحاظ تطبيق با دستور العمل ها و بخشنامه هاي صادره اعم از (خريدها، حق الزحمه ها، حق التدريس، و غيره) و سپس صدور سند و پرداخت آن .
2-پرداخت حقوق و دستمزد ماهيانه كاركنان و اعضاء هيات علمي.
3-همكاري در تهيه و تنظيم پيش بيني بودجه دانشگاه.
4-همكاري در تجزيه و تحليل بودجه دانشگاه.
5-كنترل و نظارت و رسيدگي به عملكرد مالي بخشهاي تابعه دانشگاه.
6-بايگاني اداري و اسناد مالي صادر شده.
7-تهيه و تنظيم ليست بيمه و دارائي ماهيانه و ارسال آن به سازمانهاي مربوطه (بيمه و دارائي)
9-پي گيري و رسيدگي به نامه هاي واصله از ادارات بيمه و دارائي .