معرفی رئیس دفتر
علی باغبان
سمت سازمانی :رئیس دفتر و کارشناس معاونت اداری و مالی
شماره تماس :37743801
تلفن داخلی: 1401- 37745000-041
شماره مستقیم: 37743801-041
فکس:37743801-041

تحصیلات:
کارشناس حسابداری مالی