واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • ریاست دانشگاه بناب ( دکتر حسین پیری )
  • معاونت آموزشی و پژوهشی ( دکتر سجاد هاشمی مطلق )
   • مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ( )
    • رئیس اداره پذیرش، ثبت نام و امور امتحانات ( )
    • رئیس گروه امور برنامه ریزی آموزشی ( )
    • رئیس اداره دانش آموختگان ( )
     • کارشناس اداره دانش آموختگان ( )
    • کارشناس مسئول نقل و انتقالات ( )
    • کارشناس اتوماسیون آموزش ( )
    • کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی ( )
    • کارشناس مسئول نظام وظیفه ( )
    • دبیرخانه آموزش ( )
    • کارشناس بایگانی ( )
   • مدیریت امور پژوهشی و فناوری ( دکتر ویدا خلیلی )
    • رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت ( )
     • کارشناس مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت ( )
    • رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی ( )
    • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی ( )
     • کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی ( )
    • رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای ( دکتر حجت امامی )
     • کارشناس مسئول فناوری اطلاعات ( )
     • تکنسین امور فناوری اطلاعات ( )
    • کارشناس مسئول پژوهش ( )
    • کارشناس مسئول فناوری ( )
    • کارشناس آزمایشگاه ( )
   • رئیس دفتر و کارشناس معاونت آموزشی و پژوهشی ( )
  • معاونت اداری و مالی ( دکتر جعفر پورصمد )
   • مدیریت امور اداری و پشتیبانی ( )
    • رئیس اداره دبیرخانه ( )
     • کارشناس اداره دبیرخانه ( )
    • رئیس اداره کارگزینی و رفاه ( )
     • کارشناس مسئول کارگزینی و رفاه ( )
     • کارگزین مسئول ( )
    • رئیس اداره عمومی و پشتیبانی ( )
     • کارشناس مسئول اداره عمومی و پشتیبانی ( )
     • کارشناس پشتیبانی ( )
     • کارپرداز ( )
     • انباردار ( )
   • مدیریت امور مالی ( )
    • اداره اعتبارات، درآمدها و تعهدات ( )
     • کارشناس مسئول اعتبارات، درآمدها و تعهدات ( )
     • کارشناس اعتبارات ( )
    • رئیس اداره رسیدگی به اسناد ( )
     • کارشناس اداره رسیدگی به اسناد ( )
    • اداره دریافت و پرداخت ( )
     • کارشناس حقوق و دستمزد ( )
     • حسابدار اداره دریافت و پرداخت ( )
    • کارشناس امین اموال ( )
   • رئیس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ( )
    • کارشناس مسئول فنی ( )
    • واحد پیگیری تعمیرات و تأسیسات ( )
    • کارشناس تأسیسات ( )
    • تأسیسات ( )
   • رئیس دفتر و کارشناس معاونت اداری و مالی ( )
  • معاونت دانشجویی ( دکتر مهدی حاتمی )
   • مدیریت امور دانشجویی ( )
    • کارشناس امور رفاهی ( )
    • کارشناس مسئول امور رفاه دانشجویان ( )
    • ناظر امور تغذیه ( )
    • کارشناس امور تغذیه ( )
    • کارشناس امور خوابگاه های برادران ( )
    • کارشناس مسئول امور خوابگاه های خواهران ( )
    • سرپرستی خوابگاه خواهران ( )
   • رئیس اداره تربیت بدنی ( )
    • کارشناس اداره تربیت بدنی ( )
   • رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی ( )
   • رئیس دفتر و کارشناس معاونت دانشجویی ( )
  • معاونت فرهنگی و اجتماعی ( دکتر مهدی حاتمی )
   • مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی ( )
    • کارشناس مسئول برنامه ریزی ( )
    • کارشناس مسئول حمایت و پشتیبانی ( )
    • کاشناس امور فوق برنامه ( )
    • کارشناس امور فرهنگی ( )
  • رئیس دانشکده فنی و مهندسی ( )
   • معاون دانشکده فنی و مهندسی ( )
   • کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی ( )
  • رئیس دانشکده علوم پایه ( )
   • معاون دانشکده علوم پایه ( )
   • کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه ( )
  • رئیس دانشکده هنر و معماری ( )
   • معاون دانشکده هنر و معماری ( )
   • کارشناس آموزش دانشکده هنر و معماری ( )
  • رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی ( )
   • کارشناس مسئول جذب ( )
   • کارشناس جذب ( )
  • مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری ( )
  • مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات ( )
   • کارشناس مسئول امور حقوقی ( )
  • رئیس گروه نظارت و ارزیابی ( )
   • کارشناس نظارت و ارزیابی ( )
  • رئیس اداره حراست ( )
   • کارشناس حراست ( )
   • انتظامات ( )
  • رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ( )
  • رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل ( )
   • مدیریت روابط عمومی ( )