فرم ها و آیین نامه های مالی


 
ردیف عنوان دانلود
1    فرم شماره 1 : لیست تغییر و تحول اموال دانشگاه بناب
2    فرم شماره 2: لیست برگشت کالا به انبار امین اموال دانشگاه بناب