Logo

کارشناس مسئول امور قراردادهای اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

داود اسدزاده
کارشناس مسئول امور قراردادهای اداره امور فنی و طرح های عمرانی
کارشناسی حقوقی
تلفن  :    37709828 -041
داخلی:    1420-۳۷۷۴۵۰۰۰-۰۴۱

آدرس
 دانشکده علوم پایه /طبقه سوم/دفترامور فنی و طرح های عمرانی

سوابق اجرایی 
بیست و دو سال سابقه خدمت در اداره آموزش و پروش شهرستان بناب
کارشناس مسئول اداره امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات از سال 1397 تا 1400
کارشناس مسئول امور قراردادهای ادراه امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی از سال 1400 ...

وظایف کارشناس مسئول امور قراردادهای ادراه امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی