رئیس اداره امور فنی و طرح های عمرانی

مهندس رضا داودی وند
کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله
تلفن داخلی: 1420

عضو پایه دو سازمان نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی
دبیر کار گروه کمیسیون عمرانی دانشگاه بناب
عضو انجمن بتن ایران (ICI)
عضو انجمن مهندسی زلزله ایران (IEEA)MSc in Civil Engineering Earthquake Engineering
E-mail: Daftarfanni@bonabu.ac.ir


 برخی از وظایف این اداره به شرح زیر است:

 1. برنامه ريزي براي تأمين فضاهاي كالبدي دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهاي آموزشي مورد نياز و اقدام در مورد تأمين اعتبار عمراني مورد نياز.
 2. همكاري با معاونت اداري و مالي در برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت هاي مشاوره و پيمانكار براي طرحهاي عمراني.
 3. تهيه و تدوين طرح جامع دانشگاه و تأمين زمين و امكانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالي.
 4. نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمراني دانشگاه.
 5. بررسي صورت وضعيت ها و موارد مالي طرحهاي عمراني.
 6. اجراي طرحهاي اماني و مورد نياز دانشگاه.
 7. برنامه ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرحهاي عمراني.
 8. نظارت بر اجراي طرحهاي ساختماني و تأسيساتي و همچنين تعميرات اساسي و نگهداري ساختمان‌هاي واحد‌هاي مختلف دانشگاه.
 9. پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه براي تصويب در بودجه سالانه كشور.
 10. تهيه نقشه طرحهاي عمراني دانشگاه .
 11. جمع آوري اطلاعات لازم براي تنظيم بودجه طرحهاي عمراني دانشگاه.
 12. بررسي طرحهاي عمراني و پيشنهادات واحدهاي دانشگاه براي توسعه و عمران با توجه به اولويتها، امكانات و اعتبارات مصوب براساس بخشنامه ها و دستورالعملهاي مصوب.