رئیس اداره امور فنی و طرح های عمرانی
 

 برخی از وظایف این اداره به شرح زیر است:

 1. برنامه ريزي براي تأمين فضاهاي كالبدي دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهاي آموزشي مورد نياز و اقدام در مورد تأمين اعتبار عمراني مورد نياز.
 2. همكاري با معاونت اداري و مالي در برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت هاي مشاوره و پيمانكار براي طرحهاي عمراني.
 3. تهيه و تدوين طرح جامع دانشگاه و تأمين زمين و امكانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالي.
 4. نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمراني دانشگاه.
 5. بررسي صورت وضعيت ها و موارد مالي طرحهاي عمراني.
 6. اجراي طرحهاي اماني و مورد نياز دانشگاه.
 7. برنامه ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرحهاي عمراني.
 8. نظارت بر اجراي طرحهاي ساختماني و تأسيساتي و همچنين تعميرات اساسي و نگهداري ساختمان‌هاي واحد‌هاي مختلف دانشگاه.
 9. پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه براي تصويب در بودجه سالانه كشور.
 10. تهيه نقشه طرحهاي عمراني دانشگاه .
 11. جمع آوري اطلاعات لازم براي تنظيم بودجه طرحهاي عمراني دانشگاه.
 12. بررسي طرحهاي عمراني و پيشنهادات واحدهاي دانشگاه براي توسعه و عمران با توجه به اولويتها، امكانات و اعتبارات مصوب براساس بخشنامه ها و دستورالعملهاي مصوب.