مدیران پیشین امور مالی
 
       
  یحیی نقی مقدم
از تاریخ: 93/04/09 تا 
  امیررضا صمدزاده
از تاریخ: