Logo

معرفی معاون اداری و مالی

 
دکتر بهزاد بینش
معاون اداری و مالی دانشگاه بناب
دکترای تخصصی مهندسی مواد متالوروژی
مرتبه علمی : دانشیار
b.binesh [at] ubonab.ac.ir   
تلفن  :    37743801 -041
داخلی:    ۱۴00-۳۷۷۴۵۰۰۰-۰۴۱

آدرس
 دانشکده فنی و مهندسی /طبقه چهارم/دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه

سوابق اجرایی 
دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه بناب 1397
معاون اداری ومالی دانشگاه از سال 1400 تا ... 

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي ابلاغی از سوي رئيس
دانشگاه به واحدهاي ذي ربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن
- تدوين آئين نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با
وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب
- ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف
مربوط به واحدهاي تحت نظر
- پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت هاي مديريتي در حوزه
معاونت به رياست دانشگاه
- نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي
وظايف آنها
- همكاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي دانشگاه
اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري و پشتيباني، مالي و
 عمراني و دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات وآئين نامه هاي
مربوط
right
 
 

چارت سازمانی معاونت اداری و مالی