معرفی معاون اداری و مالی
دکتر ناصر قاسمیان
سمت : معاون اداری و مالی  دانشگاه بناب
رشته و گرایش تحصیلی:  مهندسی شیمی- پیشرفته
مرتبه علمی : استادیار
آدرس ایمیل :n.ghasemian@gmail.com       
آدرس رزومه در وبگاه دانشگاه :  http://edu.bonabu.ac.ir/?PageID=13&ID=43&BasesID=42
تعداد مقالات: 17 

فیلدهای تخصصی و زمینه های کاری:
کاتالیست - زئولیت-  طراحی راکتور و مهندسی واکنشهای شیمیایی - ترمودینامیک- محیط زیست در زمینه آلودگی هوا

طرح های پژوهشی:
- انجام طرح پژوهشی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور وابسته به نهاد ریاست جمهوری
- همکاری پژوهشی با دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران ( پلی تکنیک)
- همکاری پژوهشی با مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست دانشگاه صنعتی سهند
- انجام طرح پژوهشی با ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سوابق اجرایی :
1- مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری :  سال 1393
2-  مسئول راه اندازی و مدیر مرکز رشد : سال 1394
3- معاون فرهنگی و اجتماعی  دانشگاه بناب: از 1395/01/01 الی 1396/03/23
4- معاونت اداری و مالی دانشگاه بناب : از تاریخ 1396/03/24 تا  ادامه دارد