Logo

مدیر امور مالی

حمید وجودی
مدیر امور مالی
کارشناس ارشد مدیریت 
تلفن داخلی: 1410-37745000-041
تلفن مستقیم: 37721062-041

سابقه کاری
 

آدرس:  دانشکده فنی ومهندسی/ طبقه چهارم/
دفتر اداره امور مالی

تلفن: 37721062-041
 شرح وظایف و اختیارات مدیر امور مالی
- اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین ومقررات مربوط مفاد
آئین نامه مالی ومعاملاتی و مصوبات هیات امناء ؛
 -نگاهداری حساب ها و تنظیم گزارش­های مالی ونظارت بر
حفظ اسناد مالی؛
- وصول درآمد­های عمومی و اختصاصی دانشگاه و تنظیم
حساب­های دریافتی و پرداختی دانشگاه؛
- عملیات وصول کلیه منابع مالی دانشگاه از خزانه و سایر
منابع تأمین کننده اعتبار و پرداخت آن در چار چوب قوانین
و مقررات مالی و محاسباتی و آئین نامه مالی ومعاملاتی
دانشگاه­ها؛
- انجام کلیه امورمالی دانشگاه بر اساس قوانین و ضوابط
مالی و نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل
و بعد از هزینه
 
 

واحدهای زیر مجموعه