Logo

کارکنان امور مالی

 
          
  غلامرضا شعاعی
رئیس اداره رسیدگی و صدور اسناد
تلفن داخلی: 1414
ایمیل:
  حمید وجودی واحد
رئیس اداره دریافت و پرداخت
تلفن داخلی:1417
ایمیل:
  مهدیه حاجی علیزاده
رئیس اداره اعتبارات
تلفن داخلی: 1413
ایمیل:
   لیلا ساجدی
کارشناس امور شهریه دانشجویان
تلفن داخلی: 1417
ایمیل:le.sajedi@gmail.com
               
       
  نصراله بارانی 
کارشناس مسئول اداره رسیدگی و صدور اسناد
تلفن داخلی: 1416
ایمیل:
  علی باغبان
کارشناس امین اموال
تلفن داخلی: 1416
ایمیل:
 
رضا باقری
کارشناس اداره اعتبارات
تلفن داخلی:1411
ایمیل:
 
حسن وفایی
کارشناس اداره رسیدگی و صدور اسناد 
تلفن داخلی: 1411
ایمیل: