مدیر امور اداری
جناب آقای دکتر علی احمدیان
عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق و انرژی
مدیر امور اداری و پشتیبانی
 

شرح وظایف و اختیارات مدیر امور اداری و پشتیبانی :
 • اجراي سياست ها و خط مشي هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري، استخدامي و پشتيباني.
 • نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه
 • تهيه و تنظيم آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذيربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تاييد 
 • مراقبت در اجراي مقررات انظباتي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري 
 • مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل دانشگاه و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط
 • ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه 
 • برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني مورد نيازدانشگاه و ارائه طرح ها و پيشنهادهاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيات علمي و غير هيات علمي
 • پيش بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوطه
 • همكاري با مسئول حراست در زمينه حفاظت از ساختمانها،‌اموال و تاسيسات
 • انجام تداركات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذيربط
 • شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان
 • نظارت در انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف
 • انجام امور مربوطه به قراردادهاي دانشگاه با هماهنگي مسئولين ذيربط
 • تهيه طرحهاي مربوطه به رفاه عمومي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مزبور
 • برنامه ريزي و نظارت بر روشهاي مطلوب اداره امور استخدامي دانشگاه
 • نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهنمايي لازم
 • تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف، نمودار و پستهاي سازماني دانشگاه
 • نظارت بر امور حضور و غياب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت كاركنان، اضافه كاري و انتصاب كاركنان (‌هيات علمي و غير هيات علمي)
 • مشاركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف واظهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم
 • رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم
 • نظارت بر اموارزشيابي واحدهاي تابعه
 • تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها و نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت دانشگاه 
 • بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدهاي و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه
 • .انجام بررسي هاي سازماني و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه
 •  مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه 
 • برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري 
 • تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) همچنين وتهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط 
 • برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات دانشگاه 
 • تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امنا 
 • بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغييرو اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها 
 • مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان غير آموزشي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور
 •  مطالعه و بررسي و همكاري در امور طبقه بندي مشاغل كاركنان
 • تشخيص و تعيين رشته شغلي ژستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل
 • شركت فعال در شورا، كميته و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق