Logo

اداره امور عمومی و پشتیبانی


مهدی معادی بناب
     رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی
     کارشناس مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق
     تلفن   : 37743802-041
     تلفن داخلی:۱۴۳۵-۳۷۷۴۵۰۰۰-۰۴۱
     ایمیل: m.maade [at] ubonab.ac.ir

 آدرس
  
دانشکده فنی و مهندسی / طبقه همکف/ دفتر اداره امور عمومی و پشتیبانی
 

سابقه کاری
تکنسین دفتر تاسیسات از سال 1389 تا سال 1400
کارپرداز اداره امور عمومی و پشتیبانی از سال 1400 تا سال 1401
رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی از سال 1401 تا ... 
 
 
 
           
  انباردار تغذیه   کارپرداز امور فرهنگی   کارپرداز   انباردار    
 

           سامانه اداره امور عمومی و پشتیبانی

       
          آدرس
: دانشکده فنی و مهندسی / طبقه همکف/ دفتر اداره امور عمومی و پشتیبانی

          تلفن   : 37743802-۰41

 

       
         شرح وظایف و اختیارات رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی:

انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی مرکز و ارائه آن به واحدهای مختلف
انجام امور تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه
انجام تدارکات لازم جهت تامین سوخت، آب و برق، حفظ وسایل و تجهیزات دستگاههای تاسیساتی، حرارتی و ارتباطی
تهیه و تنظیم و نگهداری دفاتر کالا و اسناد خرید
انبار داری و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار
توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحد ها
اتخاذ تمهیدات لازم سفارش امور چاپی مطابق قوانین و مقررات موجود و ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه
 نگهداری و تعمیر و حفظ و حراست ساختمان و تاسیسات ، تجهیزات و وسایل و سایر لوازم و انجام اقدامات حفاظتی و امنیتی در موقع بروز حوادث با همکاری حوزه های مرتبط مرکز