امور رفاهی
علیرضا حسنیان
رئیس اداره کارگزینی و رفاه
کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی
تلفن داخلی: 1431
پست الکترونیک:
bonabu74@gmail.com