امور رفاهیعلیرضا سمسار بناب 
رئیس اداره کارگزینی و رفاه
کارشناس ارشد مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها
تلفن داخلی: 1431